some image some other image some other image some other image some other image

Добро Дошли

Судски тумач је преводилац овлашћен од институције у БиХ за пружање услуга превођења и такав се превод сматра међународно признатим, јер потпис и печат судског тумача потврђују истовјетност превода са изворником.
Услуге судског тумача подразумијевају усмено и писмено превођење. Уколико Вам је потребно квалитетно превођење званичних докумената у најкраћем могућем року, обратите се путем електронске поште или броја телефона који се налази у контактима. Ваше документе можете лично донијети на превод или послати путем поштанске или електронске поште.
Сви документи и информације подлијежу професионалном и приватном чувању података. Референце и препоруке предузећа са којима се одвија пословна сарадња се искључиво достављају на Ваш упит и уз одобрење пословних субјеката.


Developed by IT-Studio
Индира Чилић-Лончар

Cтални судски тумач за њемачки језик

|| висока квалитета || брза услуга || повољна цијена || услуге лекторисања (лектура и коректура)

|| преводи прихваћени на судовима у БиХ || преводи прихваћени у иностранству ||Превод

Превођење се врши са једног од службених језика у Босни и Херцеговини (босански, хрватски, српски) на њемачки језик и обратно.

Превођење званичних докумената


Овјерени преводи личних докумената, као што су: родни листови, вјенчани листови, смртни листови, увјерења о држављанству, домовнице, свједочанства и дипломе, радне књижице, потврде о стању рачуна у банци, увјерења о пребивалишту, потврде о мјесту боравка, увјерења о некажњавању, увјерења о брачном стању, пуномоћја, изјаве, биографије, возачке дозволе и остала лична докумената.

Овјерени преводи правне документације: закони и други подзаконски акти, рјешења/пресуде, увјерења, потврде, одлуке, тужбе, уговори, правилници, инструкције, записници, апостиле, стратегије и акциони планови и остала правна документација.

Овјерени преводи документације пословних субјеката, као што су: дијагнозе, налази и мишљења љекара, историјати болести, рецепти и други документи.

Овјерени преводи техничке документације, као што су: техничке карактеристике, генерални пројекат, идејни пројекат, главни пројекат, архитектонски пројекат, пројекат конструкције, пројекат инсталација, елаборати и друга техничка документација.

Превођење без овјере

image name Преводи без овјере су: биографије, научни радови, литература, брошуре, проспекти, презентације, цјеновници, каталози, проспекти, упутства, интернет странице, директиве, пословна кореспонденција, стручни и научни текстови, есеји, реферати, семинарски, дипломски и други радови, мотивациона писма, писма препоруке и слично.Услуге усменог консекутивног и симултаног* превода судског тумача:

image name - пословни састанци или преговори
- уговарање нових послова са страним партнерима
- преводи у судским и правним поступцима
- састанци уз присуство адвоката
- састанци код нотара
- састанци надзорних или ревизијских одбора
- превођење на вјенчањима (са страним држављанима)

*Напомена: За симултано превођење потребно је доставити материјале 7 дана прије ангажмана ради припреме и квалитетног превода.Тарифа*

*цијене су у КМ (конвертибилним маркама) према Тарифи награда за рад судских тумача

I - НАГРАДА ЗА ПРЕВОД ПИСМЕНА

Тарифни број 1.

1. За превод писмена са једног од службених језика у Републици Српској на страни језик:
- за свако писмено до 15 редова - 12,00 КМ (6,15 €),
- за писмено које има више од 15 редова, за сваки откуцани ред - 0,80 КМ (0,41€).

2. За превод писмена са страног језика на један од службених језика у Републици Српској:
- за свако писмено до 15 редова - 14,00 КМ (7,17 €),
- за писмено које има више од 15 редова, за сваки откуцани ред - 0,90 КМ (0,46 €).

3. За превод писмена са страног језика на други страни језик:
- за свако писмено до 15 редова - 24,00 КМ (12,30 €),
- за писмено које има више од 15 редова, за сваки откуцани ред - 1,20 КМ (0,61 €).


Напомена:
а) награда из овог тарифног броја рачуна се по реду превода откуцаног текста, с тим што се почети ред рачуна као цијели ред,
б) за превод писмена са сложеним научним или стручно-техничким садржајем награда се може повећати највише до 50%,
в) за преглед и овјеру превода који је извршило друго лице судском тумачу припада половина награде из овог тарифног броја.

II - НАГРАДА ЗА УСМЕНО ПРЕВОЂЕЊЕ

Тарифни број 2.

1. За усмено превођење на захтјев органа, других правних лица, грађана:
- за један сат превођења - 30,00 КМ (15,38 €),
- за почети сат најмање - 10,00 КМ (5,12 €).


III - НАКНАДА ТРОШКОВА


Судски тумачи имају право на накнаду трошкова, као и право на накнаду за изгубљену зараду.
Накнада трошкова и награда за изгубљену зараду и други трошкови одређују се према прописима о накнади трошкова свједока и вјештака у парничном и кривичном поступку.


ПРИМЈЕР:

ПРЕВОД

1 преводилачка картица = 1800 знакова са размацима/p>

дневна норма за превођење писаних текстова износи 6 преводилачких картица на дан

документа јавних институција
(са овјером судског тумача)

1 преводилачка картица

20  – 30 KM

остали писани материјал
(са овјером судског тумача)

1 преводилачка картица

20 KM

остали писани материјал
(без овјере судског тумача)

1 преводилачка картица

20 KM

сложени научни и стручни текстови

за превод сложених научних и стручних текстова цијена може да се повећа до 50%

хитност

за услуге хитног превођенја висина цијене превода повећава се за 50% од укупне цијене превода


ЛЕКТОРИСАЊЕ

1 ауторска картица = 1500 знакова са размацима[1]

дневна норма за лекторисанје текстова износи 12 ауторских картица на дан

1. ТИП : презентација ППТ, све врсте административних докумената, биографија, интернет страница и сл.

1 ауторска картица

1 – 4 KM

2. ТИП: пројектна документација, популарно-научни текстови, стручни текстови из разних области, планови и процјене

1 ауторска картица

5 – 7 KM

3. ТИП: докторске дисертације, стратегије, акциони планови, дипломски и магистарски радови, белетристика и есејистика, закони и подзаконски акти

1 ауторска картица

8 – 10 KM

за лекторисанје између 13 и 17 картица на дан (у року од 24 часа)

хитна такса (за 50% више)

за лекторисанје 18 и више картица на дан
(у року од 24 часа)

хитна такса (100% више)

[1] Према мишљењу Удружења преводилаца и лектора у БиХ - http://www.upbh.ba/


Контакт

Индира Чилић-Лончар
image name професор босанског језика и књижевности и њемачког језика и књижевности
стални судски тумач за њемачки језик
лектор

Адреса:

Суљо Чилић 10, Горња Колонија
Јабланица, 88420, БиХ

+387-61-327-427 +387-61-327-427 indira.cilic.loncar@hotmail.com

ПОШАЉИ ПОРУКУ:Лекторисање

ЛЕКТУРА
Лектура текста је поступак пажљивог читања, препознавања и отклањања свих врста стилских, граматичких и правописних грешака у тексту и уједначавање терминологије у тексту. Лектура подразумијева обраду текста у складу са правописном нормом савременог стандардног језика.

КОРЕКТУРА
Упоредо са лектуром обавља се и коректура текстова, тј. уклањање правописних, интерпункцијских, словних и других типографских и техничких грешака.

За лекторисање цијена се обрачунава према ауторској картици која служи као основа за обрачун.

Нарко-НЕ - Удружење за превенцију овисности
http://www.narkone.org

Open Europe Consulting
http://www.open-europe-consulting.de

Мрежа за изградњу мира
http://www.mreza-mira.net/

АДРА БиХ
http://adra-bih.org/

Федерално министарство енергије, рударства и индустрије
www.fmeri.gov.ba

Datamatics Global Services GmbH
www.datamatics.com

Међународни центар за дјецу и омладину „Fortis“
www.centar-fortis.org

Турска LOT кућа, Јабланица (Босна и Херцеговина)

Литература при превођењу:

Чедић, Ибрахим – Хајдаревић, Хаџем – Кадић, Сафет – Кршо, Аида – Ваљевац, Наила, Рјечник босанског језика, Институт за језик, Сарајево, 2007.

Duden, Универзални њемачки рјечник, допуњено издање, Dudenverlag, Лајпциг, Беч, Цирих, Манхајм, 2003.

Исаковић, Алија, Рјечник босанскога језика, Босанска књига, Сарајево, 2005.

Муратагић-Туна, Хаснија, Босански, хрватски, српски актуелни правописи, Сличности и разлике, Босанско филолошко друштво, Сарајево, 2005.

Приручник појмова и израза најчешће коришћених у језику правних прописа институција БиХ, Парламентарна скупштина БиХ, Сарајево, 2013.

Хрватски енциклопедијски рјечник, Јутарњи лист, Нови Либер, 2003.

Уроић, Марија – Хурм, Антун, Њемачко-хрватски рјечник с граматичким подацима и фразеологијом, 4. издање, Школска књига, Загреб, 2004.

Бланка, Јакић – Хурм Антун, Хрватско-њемачки рјечник с граматичким подацима и фразеологијом, девето издање, Школска књига, Загреб, 2004.

Анић, Симе – Клаић, Никола – Домовић, Желимир, Рјечник страних ријечи: туђице, посуђенице, изрази, скраћенице и фразе, Sani-plus, Загреб, 1998.

Милица, Вујановић, Речник српскога језика, Матица српска, 2011.

Бјелетић, Марта – Влајић-Поповић, Јасна – Лома, Александар – Петровић, Снежана, Етимолошки речник српског језика, Св. 1 А, Српска академија наука и умјетности, Београд, 2003.

Duden, Економија од А до З. Основна знања за школу и студирање, рад и свакодневни живот, 5. издање, Dudenverlag, Берлин, Манхајм, Цирих, 2013.