some image some other image some other image some other image some other image

Dobro Došli

Sudski tumač je prevoditelj ovlašten od institucije u BiH za pružanje usluga prevođenja i takav se prijevod smatra međunarodno priznatim, jer potpis i pečat sudskog tumača potvrđuju istovjetnost prijevoda s izvornikom.
Usluge sudskog tumača podrazumijevaju usmeno i pismeno prevođenje. Ukoliko Vam je potrebno kvalitetno prevođenje službenih dokumenata u najkraćem mogućem roku, obratite se putem elektroničke pošte ili broja telefona koji se nalazi u kontaktima. Vaše dokumente možete osobno donijeti na prijevod ili poslati putem poštanske ili elektroničke pošte.
Svi dokumenti i informacije podliježu profesionalnom i privatnom čuvanju podataka. Reference i preporuke poduzeća sa kojima se odvija poslovna suradnja se isključivo dostavljaju na Vaš upit i uz odobrenje poslovnih subjekata.


Developed by IT-Studio
Indira Čilić-Lončar

Stalni sudski tumač za njemački jezik

|| visoka kakvoća || brza usluga || povoljna cijena || usluge lektoriranja (lektura i korektura)

|| prijevodi prihvaćeni na sudovima u BiH || prijevodi prihvaćeni u inozemstvu ||Prijevod

Prevođenje se vrši s jednog od službenih jezika u Bosni i Hercegovini (bosanski, hrvatski, srpski) na njemački jezik i obratno.

Prevođenje službenih dokumenata


Ovjereni prijevodi osobnih dokumenata, kao što su: rodni listovi, vjenčani listovi, smrtni listovi, uvjerenja o državljanstvu, domovnice, svjedodžbe i diplome, radne knjižice, potvrde o stanju računa u banci, uvjerenja o prebivalištu, potvrde o mjestu boravka, uvjerenja o nekažnjavanju, uvjerenja o bračnom statusu, punomoći, izjave, životopisi, prometne dozvole i ostala osobna dokumenata.

Ovjereni prijevodi pravne dokumentacije: zakoni i drugi podzakonski akti, rješenja/presude, uvjerenja, potvrde, odluke, tužbe, ugovori, pravilnici, upute, zapisnici, apostile, strategije i akcijski planovi i ostala pravna dokumentacija.

Ovjereni prijevodi dokumentacije poslovnih subjekata, kao što su: dijagnoze, nalazi i mišljenja liječnika, istorijat bolesti, recepti i druga dokumenta.

Ovjereni prijevodi tehničke dokumentacije, kao što su: tehničke karakteristike, generalni projekt, idejni projekt, glavni projekt, arhitektonski projekt, projekt konstrukcije, projekt instalacija, elaborati i druga tehnička dokumentacija.

Prevođenje bez ovjere

image name Prijevodi bez ovjere su: životopisi, znanstveni radovi, literatura, brošure, prospekti, prezentacije, cjenici, katalozi, prospekti, upute, internet stranice, direktive, poslovna korespondencija, stručni i znanstveni tekstovi, eseji, referati, seminarski, diplomski i drugi radovi, motivacijska pisma, pisma preporuke i slično.Usluge usmenog konsekutivnog i simultanog * prijevoda sudskog tumača:

image name - poslovni sastanci ili pregovori
- ugovaranje novih poslova sa stranim partnerima
- prijevodi u sudskim i pravnim postupcima
- sastanci uz prisustvo odvjetnika
- sastanci kod javnog bilježnika
- sastanci nadzornih ili revizijskih odbora
- prevođenje na vjenčanjima (sa stranim državljanima)

*Napomena: Za simultano prevođenje potrebno je dostaviti materijale 7 dana prije angažmana, radi pripreme i kvalitetnog prijevoda.Tarifa*

*cijene su u KM (konvertibilnim markama) prema Tarifi nagrada za rad sudskih tumača

I - NAGRADA ZA PRIJEVOD PISMENA

Tarifni broj 1.

1. Za prijevod pismena sa jednog od službenih jezika u Republici Srpskoj na strani jezik:
- za svako pismeno do 15 redaka - 12,00 KM (6,15 €),
- za pismeno koje ima više od 15 redaka, za svaki otkucani redak - 0,80 KM (0,41€).

2. Za prijevod pismena sa stranog jezika na jedan od službenih jezika u Republici Srpskoj:
- za svako pismeno do 15 redaka - 14,00 KM (7,17 €),
- za pismeno koje ima više od 15 redaka, za svaki otipkani redak - 0,90 KM (0,46 €).

3. Za prijevod pismena sa stranog jezika na drugi strani jezik:
- za svako pismeno do 15 redaka - 24,00 KM (12,30 €),
- za pismeno koje ima više od 15 redaka, za svaki otipkani redak - 1,20 KM (0,61 €).


Napomena:
a) nagrada iz ovog tarifnog broja računa se po redu prijevoda otipkanog teksta, s tim što se započeti redak računa kao cijeli redak,
b) za prijevod pismena sa složenim znanstvenim ili stručno-tehničkim sadržajem nagrada se može uvećati najviše do 50%,
v) za pregled i ovjeru prijevoda kojeg je izvršila druga osoba sudskom tumaču pripada polovina nagrade iz ovog tarifnog broja.

II - NAGRADA ZA USMENO PREVOĐENJE

Tarifni broj 2.

1. Za usmeno prevođenje na zahtjev organa, drugih pravnih osoba, građana:
- za jedan sat prevođenja - 30,00 KM (15,38 €),
- za započeti sat najmanje - 10,00 KM (5,12 €).


III - NAKNADA TROŠKOVA


Sudski tumači imaju pravo na naknadu troškova, kao i pravo na naknadu za izgubljenu zaradu.
Naknada troškova i nagrada za izgubljenu zaradu i drugi troškovi utvrđuju se u skladu s propisima o naknadi štete svjedoka i vještaka u parničnom i kaznenom postpuku.

PRIMJER:

PRIJEVOD

1 prevoditeljska kartica = 1800 karaktera s razmacima/p>

dnevna norma za prijevod pisanih tekstova iznosi 6 prevoditeljska kartica na dan

dokumenta javnih institucija
(s ovjerom sudskog tumača)

1 prevoditeljska kartica

20  – 30 KM

ostali pisani materijal
(s ovjerom sudskog tumača)

1 prevoditeljska kartica

20 KM

ostali pisani materijal
(bez ovjere sudskog tumača)

1 prevoditeljska kartica

20 KM

složeni znanstveni i stručni tekstovi

za prijevod složenih znanstvenih i stručnih tekstova cijena se može povećati do 50%

žurnost

za usluge žurnog prevođenja visina cijene prijevoda povećava se za 50% od ukupne cijene prijevoda


LEKTORIRANJE

1 autorska kartica = 1500 karaktera s razmacima[1]

dnevna norma za lektoriranje tekstova iznosi 12 autorskih kartica na dan

1. TIP : prezentacija PPT, sve vrste administrativnih dokumenata, životopis, internet stranica i sl.

1 autorska kartica

1 – 4 KM

2. TIP: projektna dokumentacija, popularno-znanstveni tekstovi, stručni tekstovi iz raznih oblasti, planovi i procjene

1 autorska kartica

5 – 7 KM

3. TIP: doktorske disertacije, strategije, akcijski planovi, diplomski i magistarski radovi, beletristika i esejistika, zakoni i podzakonski akti

1 autorska kartica

8 – 10 KM

za lektoriranje između 13 i 17 kartica na dan (u roku od 24 sata)

žurna pristojba (za 50% više)

za lektoriranje 18 i više kartica na dan
(u roku od 24 sata)

žurna pristojba (100% više)

[1] Prema mišljenju Udruženja prevodilaca i lektora u BiH - http://www.upbh.ba/


Kontakt

Indira Čilić-Lončar
image name profesor bosanskog jezika i književnosti i njemačkog jezika i književnosti
stalni sudski tumač za njemački jezik
lektor

Adresa:

Suljo Čilić 10, Gornja Kolonija
Jablanica, 88420, BiH

+387-61-327-427 +387-61-327-427 indira.cilic.loncar@hotmail.com

POŠALJI PORUKU:Lektoriranje

LEKTURA
Lektura teksta je postupak pažljivog čitanja, prepoznavanja i otklanjanja svih vrsta stilskih, gramatičkih i pravopisnih grešaka u tekstu i ujednačavanje terminologije u tekstu. Lektura podrazumijeva obradu teksta sukladno pravopisnoj normi suvremenog standardnog jezika.

KOREKTURA
Uporedo sa lekturom obavlja se i korektura tekstova, tj. uklanjanje pravopisnih, interpunkcijskih, slovnih i drugih tipografskih i tehničkih grešaka.

Za lektoriranje cijena se obračunava prema autorskoj kartici koja služi kao temelj za obračun.

Narko-NE - Udruga za prevenciju ovisnosti
http://www.narkone.org

Open Europe Consulting
http://www.open-europe-consulting.de

Mreža za izgradnju mira
http://www.mreza-mira.net/

ADRA BiH
http://adra-bih.org/

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije
www.fmeri.gov.ba

Datamatics Global Services GmbH
www.datamatics.com

Međunarodni centar za djecu i omladinu „Fortis“
www.centar-fortis.org

Turska LOT kuća, Jablanica (Bosna i Hercegovina)

Literatura tijekom prijevoda:

Čedić, Ibrahim – Hajdarević, Hadžem – Kadić, Safet – Kršo, Aida – Valjevac, Naila, Rječnik bosanskog jezika, Institut za jezik, Sarajevo, 2007.

Duden, Univerzalni njemački rječnik, dopunjeno izdanje, Dudenverlag, Leipzig, Wien, Zürich, Mannheim, 2003.

Isaković, Alija, Rječnik bosanskoga jezika, Bosanska knjiga, Sarajevo, 2005.

Muratagić-Tuna, Hasnija, Bosanski, hrvatski, srpski aktualni pravopisi, Sličnosti i razlike, Bosansko filološko društvo, Sarajevo, 2005.

Priručnik pojmova i izraza najčešće korištenih u jeziku pravnih propisa institucija BiH, Parlamentarna skupština BiH, Sarajevo, 2013.

Hrvatski enciklopedijski rječnik, Jutarnji list, Novi Liber, 2003.

Uroić, Marija – Hurm, Antun, Njemačko-hrvatski rječnik s gramatičkim podatcima i frazeologijom, 4. izdanje, Školska knjiga, Zagreb, 2004.

Blanka, Jakić – Hurm Antun, Hrvatsko-njemački rječnik s gramatičkim podatcima i frazeologijom, deveto izdanje, Školska knjiga, Zagreb, 2004.

Anić, Sime – Klaić, Nikola – Domović, Želimir, Rječnik stranih riječi: tuđice, posuđenice, izrazi, kratice i fraze, Sani-plus, Zagreb, 1998.

Milica, Vujanović, Rečnik srpskoga jezika, Matica srpska, 2011.

Bjeletić, Marta – Vlajić-Popović, Jasna – Loma, Aleksandar – Petrović, Snežana, Etimološki rečnik srpskog jezika, Sv. 1 A, Srpska akademija znanosti i umjetnosti, Beograd, 2003.

Duden, Ekonomija od A do Z. Temeljna znanja za školu i studiranje, rad i svakodnevni život, 5. izdanje, Dudenverlag, Berlin, Mannheim, Zürich, 2013.