some image some other image some other image some other image some other image

Dobro Došli

Sudski tumač je prevodilac ovlašten od institucije u BiH za pružanje usluga prevođenja i takav se prevod smatra međunarodno priznatim, jer potpis i pečat sudskog tumača potvrđuju istovjetnost prevoda sa izvornikom.
Usluge sudskog tumača podrazumijevaju usmeno i pismeno prevođenje. Ukoliko Vam je potrebno kvalitetno prevođenje zvaničnih dokumenata u najkraćem mogućem roku, obratite se putem elektronske pošte ili broja telefona koji se nalazi u kontaktima. Vaše dokumente možete lično donijeti na prevod ili poslati putem poštanske ili elektronske pošte.
Reference i preporuke preduzeća sa kojima se odvija poslovna saradnja se isključivo dostavljaju na Vaš upit i uz odobrenje poslovnih subjekata.


Developed by IT-Studio
Indira Čilić-Lončar

Stalni sudski tumač za njemački jezik

|| visoka kvaliteta || brza usluga || povoljna cijena || usluge lektorisanja (lektura i korektura)

|| prevodi prihvaćeni na sudovima u BiH || prevodi prihvaćeni u inostranstvu ||Prevod

Prevođenje se vrši sa jednog od službenih jezika u Bosni i Hercegovini (bosanski, hrvatski, srpski) na njemački jezik i obratno.

Prevođenje zvaničnih dokumenata


Ovjereni prevodi ličnih dokumenata, kao što su: rodni listovi, vjenčani listovi, smrtni listovi, uvjerenja o državljanstvu, domovnice, svjedočanstva i diplome, radne knjižice, potvrde o stanju računa u banci, uvjerenja o prebivalištu, potvrde o mjestu boravka, uvjerenja o nekažnjavanju, uvjerenja o bračnom stanju, punomoći, izjave, biografije, vozačke dozvole i ostala lična dokumenata.

Ovjereni prevodi pravne dokumentacije: zakoni i drugi podzakonski akti, rješenja/presude, uvjerenja, potvrde, odluke, tužbe, ugovori, pravilnici, instrukcije, zapisnici, apostile, strategije i akcioni planovi i ostala pravna dokumentacija.

Ovjereni prevodi dokumentacije poslovnih subjekata, kao što su: dijagnoze, nalazi i mišljenja ljekara, historijati bolesti, recepti i drugi dokumenti.

Ovjereni prevodi tehničke dokumentacije, kao što su: tehničke karakteristike, generalni projekat, idejni projekat, glavni projekat, arhitektonski projekat, projekat konstrukcije, projekat instalacija, elaborati i druga tehnička dokumentacija.

Prevođenje bez ovjere

image name Prevodi bez ovjere su: biografije, naučni radovi, literatura, brošure, prospekti, prezentacije, cjenovnici, katalozi, prospekti, uputstva, internet stranice, direktive, poslovna korespondencija, stručni i naučni tekstovi, eseji, referati, seminarski, diplomski i drugi radovi, motivaciona pisma, pisma preporuke i slično.Usluge usmenog konsekutivnog i simultanog* prevoda sudskog tumača:

image name - poslovni sastanci ili pregovori
- ugovaranje novih poslova sa stranim partnerima
- prevodi u sudskim i pravnim postupcima
- sastanci uz prisustvo advokata
- sastanci kod notara
- sastanci nadzornih ili revizijskih odbora
- prevođenje na vjenčanjima (sa stranim državljanima)

*Napomena: Za simultano prevođenje potrebno je dostaviti materijale 7 dana prije angažmana radi pripreme i kvalitetnog prevoda.Tarifa*

*cijene su u KM (konvertibilnim markama) prema Tarifi nagrada za rad sudskih tumača

I - NAGRADA ZA PREVOD PISMENA

Tarifni broj 1.

1. Za prevod pismena sa jednog od službenih jezika u Republici Srpskoj na strani jezik:
- za svako pismeno do 15 redova - 12,00 KM (6,15 €),
- za pismeno koje ima više od 15 redova, za svaki otkucani red - 0,80 KM (0,41€).

2. Za prevod pismena sa stranog jezika na jedan od službenih jezika u Republici Srpskoj:
- za svako pismeno do 15 redova - 14,00 KM (7,17 €),
- za pismeno koje ima više od 15 redova, za svaki otkucani red - 0,90 KM (0,46 €).

3. Za prevod pismena sa stranog jezika na drugi strani jezik:
- za svako pismeno do 15 redova - 24,00 KM (12,30 €),
- za pismeno koje ima više od 15 redova, za svaki otkucani red - 1,20 KM (0,61 €).


Napomena:
a) nagrada iz ovog tarifnog broja računa se po redu prevoda otkucanog teksta, s tim što se početi red računa kao cijeli red,
b) za prevod pismena sa složenim naučnim ili stručno-tehničkim sadržajem nagrada se može povećati najviše do 50%,
v) za pregled i ovjeru prevoda koji je izvršilo drugo lice sudskom tumaču pripada polovina nagrade iz ovog tarifnog broja.

II - NAGRADA ZA USMENO PREVOĐENJE

Tarifni broj 2.

1. Za usmeno prevođenje na zahtjev organa, drugih pravnih lica, građana:
- za jedan sahat prevođenja - 30,00 KM (15,38 €)
- za početi sahat najmanje - 10,00 KM (5,12 €).


III - NAKNADA TROŠKOVA


Sudski tumači imaju pravo na naknadu troškova, kao i pravo na naknadu za izgubljenu zaradu.
Naknada troškova i nagrada za izgubljenu zaradu i drugi troškovi određuju se prema propisima o naknadi troškova svjedoka i vještaka u parničnom i krivičnom postupku. .


PRIMJER:

PREVOD

1 prevodilačka kartica = 1800 znakova sa razmacima

dnevna norma za prevođenje pisanih tekstova iznosi 6 prevodilačkih kartica na dan

dokumenta javnih institucija
(sa ovjerom sudskog tumača)

1 prevodilačka kartica

20  – 30 KM

ostali pisani materijal
(sa ovjerom sudskog tumača)

1 prevodilačka kartica

20 KM

ostali pisani materijal
(bez ovjere sudskog tumača)

1 prevodilačka kartica

20 KM

složeni naučni i stručni tekstovi

za prevod složenih naučnih i stručnih tekstova cijena se može povećati do 50%

hitnost

za usluge hitnog prevođenja visina cijene prevoda povećava se za 50% od ukupne cijene prevoda


LEKTORISANJE

1 autorska kartica = 1500 znakova sa razmacima[1]

dnevna norma za lektorisanje tekstova iznosi 12 autorskih kartica na dan

1. TIP : prezentacija PPT, sve vrste administrativnih dokumenata, biografija, internet stranica i sl.

1 autorska kartica

1 – 4 KM

2. TIP: projektna dokumentacija, popularno-naučni tekstovi, stručni tekstovi iz raznih oblasti, planovi i procjene

1 autorska kartica

5 – 7 KM

3. TIP: doktorske disertacije, strategije, akcioni planovi, diplomski i magistarski radovi, beletristika i esejistika, zakoni i podzakonski akti

1 autorska kartica

8 – 10 KM

za lektorisanje između 13 i 17 kartica na dan
(u roku od 24 sata)

hitna taksa (za 50% više)

za lektorisanje 18 i više kartica na dan              (u roku od 24 sata)

hitna taksa (100% više)

[1] Prema mišljenju Udruženja prevodilaca i lektora u BiH - http://www.upbh.ba/


Kontakt

Indira Čilić-Lončar
image name profesor bosanskog jezika i književnosti i njemačkog jezika i književnosti
stalni sudski tumač za njemački jezik
lektor

Adresa:

Suljo Čilić 10, Gornja Kolonija
Jablanica, 88420, BiH

+387-61-327-427 +387-61-327-427 indira.cilic.loncar@hotmail.com

POŠALJI PORUKU:Lektorisanje

LEKTURA
Lektura teksta je postupak pažljivog čitanja, prepoznavanja i otklanjanja svih vrsta stilskih, gramatičkih i pravopisnih grešaka u tekstu i ujednačavanje terminologije u tekstu. Lektura podrazumijeva obradu teksta u skladu sa pravopisnom normom savremenog standardnog jezika.

KOREKTURA
Uporedo sa lekturom obavlja se i korektura tekstova, tj. uklanjanje pravopisnih, interpunkcijskih, slovnih i drugih tipografskih i tehničkih grešaka.

Za lektorisanje cijena se obračunava prema autorskoj kartici koja služi kao osnova za obračun.

Narko-NE - Udruženje za prevenciju ovisnosti
http://www.narkone.org

Open Europe Consulting
http://www.open-europe-consulting.de

Mreža za izgradnju mira
http://www.mreza-mira.net/

ADRA BiH
http://adra-bih.org/

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije
www.fmeri.gov.ba

Datamatics Global Services GmbH
www.datamatics.com

Međunarodni centar za djecu i omladinu „Fortis“
www.centar-fortis.org

Turska LOT kuća, Jablanica (Bosna i Hercegovina)

Literatura pri prevođenju:

Čedić, Ibrahim – Hajdarević, Hadžem – Kadić, Safet – Kršo, Aida – Valjevac, Naila, Rječnik bosanskog jezika, Institut za jezik, Sarajevo, 2007.

Duden, Univerzalni njemački rječnik, dopunjeno izdanje, Dudenverlag, Leipzig, Wien, Zürich, Mannheim, 2003.

Isaković, Alija, Rječnik bosanskoga jezika, Bosanska knjiga, Sarajevo, 2005.

Muratagić-Tuna, Hasnija, Bosanski, hrvatski, srpski aktuelni pravopisi, Sličnosti i razlike, Bosansko filološko društvo, Sarajevo, 2005.

Priručnik pojmova i izraza najčešće korištenih u jeziku pravnih propisa institucija BiH, Parlamentarna skupština BiH, Sarajevo, 2013.

Hrvatski enciklopedijski rječnik, Jutarnji list, Novi Liber, 2003.

Uroić, Marija – Hurm, Antun, Njemačko-hrvatski rječnik s gramatičkim podacima i frazeologijom, 4. izdanje, Školska knjiga, Zagreb, 2004.

Blanka, Jakić – Hurm Antun, Hrvatsko-njemački rječnik s gramatičkim podacima i frazeologijom, deveto izdanje, Školska knjiga, Zagreb, 2004.

Anić, Sime – Klaić, Nikola – Domović, Želimir, Rječnik stranih riječi: tuđice, posuđenice, izrazi, skraćenice i fraze, Sani-plus, Zagreb, 1998.

Milica, Vujanović, Rečnik srpskoga jezika, Matica srpska, 2011.

Bjeletić, Marta – Vlajić-Popović, Jasna – Loma, Aleksandar – Petrović, Snežana, Etimološki rečnik srpskog jezika, Sv. 1 A, Srpska akademija nauka i umjetnosti, Beograd, 2003.

Duden, Ekonomija od A do Z. Osnovna znanja za školu i studiranje, rad i svakodnevni život, 5. izdanje, Dudenverlag, Berlin, Mannheim, Zürich, 2013.